OFERTA

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie bhp i ppoż. w tym w szczególności:

 

Sporządzamy i przedstawiamy Pracodawcom raz w roku ogólną analizę stanu bhp, zawierającą propozycję zmian organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Bieżąco informujemy Pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
Przeprowadzamy kontrolę warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bierzemy udział w komisjach przekazujących do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny i urządzenia.
Opracowujemy wewnętrzne zarządzenia, regulaminy oraz instrukcje ogólne i stanowiskowe dotyczące bhp.
Bierzemy udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowujemy wnioski wynikające z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe. Koordynujemy realizację tych wniosków.
Opracowujemy protokoły powypadkowe z dziedziny bhp.
Doradzamy w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.
Dokonujemy analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Doradzamy w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
Współpracujemy z organami P.I.S., PIP oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
Współpracujemy ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
Sprawujemy nadzór nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.
Opracowujemy zasady i normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
Reprezentujemy firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.
Przeprowadzanie nadzoru i kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.
Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących ppoż.